Khala restaurant & bar

Age ebi roll

(losos, avokado, krem sir)